مقاله
مقاله (۴ مورد)
تست 3
النئغلنئلغنلفنغ ف
رئولوژی سیالات و عملکرد افزودنی های بهبود دهنده خواص رئولوژیکی
نگار ابوالحسنی،کارشناسی ارشد شیمی شرکت رنگ سازي تهران اورانوس رفتار جریانی...
رنگ و تاثیرات آن بر انسان (Colors and Their Effects on Human)
نگار ابوالحسنی شرکت رنگ سازی تهران اورانوس در سال 1666، اسحاق نیوتن، دانشمند...
افزودنیهای خیس کننده و پخش کننده
  عملکرد افزودنی های ترکننده و دیسپرس کننده در رنگ ها Performance of Wetting and Dispersing...